top of page

Školní rok 2022/2023

v tomto školním roce se otevírá hudební obor:

Hra na klavír a Hra na zobcovou flétnu. 

Dívka cvičí klavír

VÝSLEDKY A KRITÉRIA

Přijímací řízení do ZUŠ Takt pro školní rok 2022/2023

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny pod registračními čísly uchazečů.

Pokud je vaše dítě přijato ke studiu, přijdou Vám v nebližší době kromě úředního rozhodnutí instrukce k vyplnění závazné přihlášky, k zaplacení úplaty za vzdělání (informace ke školnému najdete na webu školy www.zustakt.cz) a další organizační pokyny. Pokud se Vaše dítě rozhodne do naší ZUŠ nenastoupit, prosíme dejte nám vědět, co nejdříve, abychom volné místo nabídli náhradníkům.

HUDEBNÍ OBOR: STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ KLAVÍR
Přijatí uchazeči:
1. HO10060/ZUST2022
2. HO10010/ZUST2022
3. HO10020/ZUST2022
4. HO10030/ZUST2022
5. HO10045/ZUST2022
6. HO10080/ZUST2022
7. HO10015/ZUST2022
8. HO10035/ZUST2022
9. HO10050/ZUST2022
Náhradníci*:
1. HO10040/ZUST2022
2. HO10065/ZUST2022
3. HO10075/ZUST2022

HUDEBNÍ OBOR: STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ ZOBCOVÁ FLÉTNA
Přijatí uchazeči:
1. HO10025/ZUST2022
2. HO10055/ZUST2022

Základní studium v hudebním oboru (studijní zaměření klavír nebo flétna) obsahuje týdně jednu individuální vyučovací lekci hry na nástroj a jednu skupinovou vyučovací lekcí hudební nauky. Hudební nauka bude probíhat v ZŠ SULICE pravidelně každý čtvrtek 15.10 – 15.55.

MgA. Andrea Bartáková Vlachová, Ph. D.
ředitelka školy

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímáme uchazeče o vzdělávání do základního studia I. a II. stupně Základní umělecké školy Takt ve věku od 7 let věku. Do základního studia mohou být výjimečně přijati nadaní a mimořádně nadaní uchazeči, kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání, úspěšně vykonají talentové zkoušky a nedosáhli stanoveného věku (tedy za těchto podmínek může ředitelka základní umělecké školy Takt přijmout i uchazeče/uchazečku, který(á) nedosáhl(a) věku 7 let).

Přijímací řízení bude bodově ohodnoceno na základě níže popsaných kritérií.
Pořadí přijatých uchazečů bude sestaveno dle počtu získaných bodů.

 

Kritéria přijímacího řízení a jejich bodové hodnocení:

Podmínkou pro přijetí do základní umělecké školy je úspěšné vykonání talentové zkoušky, která proběhne za přítomnosti tříčlenné odborné komise jmenované ředitelkou ZUŠ Takt ve čtvrtek 15.9.2022 v budově Základní školy Takt, Školní 343, Želivec, 251 68 Sulice, v čase od 13.30 do 18.00 hodin. Talentová zkouška sestává z průzkumu celkové hudebnosti dítěte včetně rytmických, intonačních a sluchových předpokladů/dovedností, a to prostřednictvím:

  • zpěvu jedné libovolné písně;

  • zopakování tleskaného rytmického úryvku (hry s rytmem);

  • intonace tónů podle klavíru (hry s hlasem) a dalších harmonicko-melodických hudebních her;     

  • při zkoušce do druhého a vyšších ročníků dítě zahraje na hudební nástroj libovolnou skladbu, kterou právě cvičí/hraje.

Maximální počet získaných bodů: 25 pro přijetí do PHV a 1. ročníku a 35 do vyšších ročníků. Uchazeč vykoná úspěšně talentové zkoušky, pokud dosáhne alespoň 20 bodů pro přijetí do PHV a 1.ročníku a 25 pro přijetí do 2. a vyšších ročníků. V případě rovnosti bodů bude rozhodovat los.

Pro přijetí uchazečů, kteří úspěšně vykonali talentovou zkoušku, je rozhodující pořadí podle dosaženého počtu bodů dle výše uvedených hodnotících kritérií. Na základě výše uvedených kritérií a dosaženého bodového hodnocení přijímací komise předá ředitelce doporučení – návrh na přijetí uchazečů. Na základě doporučení hodnotící komise pak ředitelka bude rozhodovat o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání do základního studia I. a II. stupně Základní umělecké školy Takt.  

Upozorňujeme zákonné zástupce uchazečů, že při rozhodování ředitelky o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání do základního studia I. a II. stupně základní umělecké školy Takt se dále zohledňují kapacitní možnosti daného studijního zaměření hudebního oboru, které jsou dané zejména kapacitními možnostmi jednotlivých pedagogů a studijních zaměření .

Výsledky (s identifikací uchazečů prostřednictvím registračních čísel přidělených uchazečům) budou zveřejněny nejpozději 29.9.2022 na veřejně přístupném místě (na nástěnce školy a na webových stránkách www.zustakt.cz) a zákonní zástupci přijatých uchazečů budou vyzváni k vyplnění závazné přihlášky do ZUŠ Takt na školní rok 2022/23 a k úhradě školného na první pololetí.

 

MgA. Andrea Bartáková Vlachová, Ph.D.
ředitelka školy

bottom of page